Vereniging De Waag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zet zich in voor het Deventer erfgoed. De vereniging levert een bijdrage aan het verrijken van deze collectie. Leden van de Vereniging worden uitgenodigd voor tentoonstellingen, excursies. Daarnaast ontvangen leden twee keer per jaar een uitgave van Het Weegblad.

Voor de uitoefening van haar taken verwerkt de vereniging (via haar bestuur) in beperkte mate een aantal persoonsgegevens van haar leden. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, op welke wijze, met welk doel, de bewaartermijn en de beveiliging ervan en uw rechten op dit gebied.

Persoonsgegevens die de vereniging verwerkt

Om haar taken te kunnen uitoefenen verwerkt Vereniging De Waag uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de vereniging verwerkt:
– uw voorletters, voornaam en achternaam;
– uw adresgegevens;
– zo mogelijk uw e-mailadres;
– eventueel uw telefoonnummer;
– uw bankrekeningnummer (in die zin dat uw bankrekeningnummer voor de penningmeester van de vereniging zichtbaar is op de bankrekeningoverzichten van de vereniging).

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de vereniging persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verzenden van uitnodigingen aan u voor de door de vereniging interessant geachte bijeenkomsten;
– het behandelen van eventuele correspondentie met u, bijvoorbeeld als u per post, per mail of telefonisch een vraag stelt of een mededeling doet aan de vereniging;
– om Het Weegblad bij u te bezorgen;
– het afhandelen van uw betaling van de jaarlijkse contributie.

Hoe lang de vereniging persoonsgegevens bewaart?

De vereniging bewaart uw naam, adres en eventueel e-mailadres zolang u lid bent van de vereniging.

Andere eventueel door u verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u de vereniging per post of per mail een vraag stelt of een mededeling doet, worden slechts bewaard indien en voor zo lang dat voor de behandeling van deze correspondentie of voor het behoorlijk uitoefenen van de taken van de vereniging noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De vereniging verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

De vereniging heeft een eigen website, maar maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens van bezoekers van de site in enigerlei vorm te verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren (graag zelfs) of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen aan de vereniging, door te mailen naar verenigingdewaag@gmail.com of door een brief te sturen naar het postadres van de vereniging, Postbus 651, 7400 AR Deventer. De vereniging reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek of bezwaar.

De vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website van Vereniging De Waag. Daarnaast wordt zij op verzoek kosteloos verstrekt.