Schenken en Geven

Fiscale voordelen van de Geefwet

Schenkingen zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker. De wet stelt een aantal voorwaarden, zowel aan de hoogte van de gift als aan de begiftigde.
Vereniging de Waag is een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is door de fiscus geheel vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Er hoeft door de Vereniging over uw gift dus géén belasting te worden betaald.

De Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De Geefwet geeft een schenker tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het doel van de overheid is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om aan cultuur te schenken. De Geefwet geldt nog tot en met 31 december 2017.

Extra aftrek door de multiplier (25%)

De meest opvallende fiscale maatregel is dat de schenker de gift bij de belastingaangifte mag verhogen met 25% en daardoor belastingvoordeel geniet over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Met andere woorden: de belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw Box 1 inkomen, dan u eigenlijk heeft geschonken. Méér schenken kost u dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt.
Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een culturele ANBI, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kan brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Er zijn wel enkele criteria, die we hieronder zullen toelichten.

Voorwaarden

De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan de een culturele ANBI, gelden voor alle belastingplichtigen. Voor alle giften geldt dat zij met schriftelijke bewijzen moeten kunnen worden gestaafd. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft.

Het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift

Eenmalige gift
Een eenmalige gift is een gift die in een jaar wordt gedaan. Deze eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar, want onderworpen aan een aftrekdrempel en aftrekplafond. De aftrekdrempel betekent dat uw giften samen hoger dan €60 én hoger dan 1% van het verzamelinkomen moeten zijn. Het aftrekplafond betekent dat de giften kunnen tot maximaal 10% van dat verzamelinkomen in aftrek kunnen worden gebracht. Het Verzamelinkomen is het totale inkomen in de boxen 1, 2 en 3. De aftrek vindt plaats van het box 1 inkomen.

Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van €1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is € 1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is € 600), dus daar zit de gift boven. Het plafond is 10% van €60.000 (is €6000) plus de extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250, dus daar blijft de gift onder.

Periodieke gift
Periodieke giften zijn giften die in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering worden voldaan. Voor deze periodieke giften geldt geen 1%-aftrekdrempel en geen aftrekplafond.De wet stelt wel als voorwaarde dat er een Schenkingsovereenkomst wordt gesloten die de verplichting inhoudt om gedurende vijf jaar (of meer) jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke giften zijn aftrekbaar van uw box 1 inkomen, ongeacht de hoogte van de gift.

Rekenvoorbeelden periodieke giften met de Geefwet

Stel, iemand zit in het inkomensbelastingtarief van 35% en doet een periodieke gift van €100, dan mag hij €125 in aftrek brengen. De teruggave bedraagt dan 35% van €125 oftewel €43,75. De gift kost de schenker werkelijk €100 min €43,75 dus slechts € 56,25, terwijl de vereniging er wel €100 voor ontvangt. Dat betekent dat van elke euro die iemand wil missen in die situatie de vereniging bijna twee keer zoveel beter wordt.
Stel, iemand zit in het belastingtarief van 52 % en doet een jaarlijkse periodieke gift van €1000 gedurende vijf jaar. De schenker mag dus 125% van €1000, dus €1250 in aftrek brengen van zijn Box 1 inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. De aftrek van 52% is dan €650. In dit geval betaalt de schenker dus €1000 aan Vereniging de Waag, ontvangt van de belastingdienst €650 terug, zodat de gift hem netto dan slechts €350 kost. Omgekeerd betekent dit dat iemand die €100 netto kan missen, aan Vereniging de Waag bruto ruim € 285 kan schenken, omdat hij €185 van de Belastingdienst terugontvangt.

De Geefwet voor bedrijven

De geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken, want ook hier geldt de multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift sinds 2012 zelfs 150% in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele instellingen gedane giften. Hierbij is overigens geen schenkingsovereenkomst nodig.

Schenkingen in natura

Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel iemand is in bezit van een bijzonder object (schilderij, tekeningen, fossiel, instrument, boek of penningen) en wil dat schenken. Indien de vereniging dit object van belang acht voor de collectie en zou willen opnemen, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan de vereniging geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura (de objecten) gaan rechtstreeks naar Vereniging de Waag.
Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier. Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal €5.000.

Legaten en testamentaire vermakingen

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk is voor sommigen een bijzondere manier om de vereniging te steunen. Dankzij een speciale fiscale regeling is het voor particulieren aantrekkelijk geworden om – na overlijden – aan Vereniging de Waag een object te schenken. Een testamentaire vermaking of een legaat wordt vaak met de eigen notaris in orde gemaakt. Wanneer u meer vragen heeft over een schenking of speciale wensen heeft met betrekking tot een eventuele nalatenschap, neemt u dan contact met ons op.